Zadania Cechu

1. Cech zobowiązany jest dbać o rozwój rzemiosła.

2. Do podstawowych zadań Cechu należy w szczególności:

 • prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wychowawczej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 • współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi,
 • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,
 • udzielnie pomocy członkom cechu przy wykonywaniu rzemiosła poprzez udzielnie porad, dostarczanie informacji przygotowywanie wystąpień i interwencji,
 • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez rzemieślników oraz ich możliwościach produkcyjnych,
 • rozpatrywanie skarg na działalność członków,
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich członków,
 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemiosła,
 • organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego,
 • organizowanie kursów pedagogicznych i doskonalących,
 • organizowanie różnego rodzaju szkoleń, konferencji i seminariów,
 • doradztwo w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie,
 • delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidywany przez przepisy szczegółowe oraz do organizacji społecznych w których Cech uczestniczy,
 • zgłaszanie kandydatów na członków do komisji egzaminacyjnych oraz rzeczoznawców do wydania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,
 • udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania rzemiosła oraz udzielania pomocy organizacyjnej rzemieślnikom uruchamiającym zakłady, a w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle,
 • wykonywanie, na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, zadań z zakresu nadzoru na przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu,
 • sporządzanie członkom Cechu wniosków oraz dokumentacji płacowej związanej z przyznaniem refundacji przez OHP.
  Dzisiejsza data: 20.07.2024 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok, tel. (085)7435-010, (085)7436-428
Wydawca serwisu: Podlaskie Biuro Internetowe