Organy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Walne Zgromadzenie Członków Cechu - to najwyższy organ Cechu, powołany jest do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statutem.

Zarząd - jest organem wykonawczym Cechu ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. W skład aktualnej kadencji trwającej od 12 maja 2016 roku wchodzą:

Starszy Cechu - Zenon Lange
Podstarszy Cechu - Zbigniew Jan Lenart
Członkowie:
  • Kazimierz Ostaszewski,
  • Bogdan Koronkiewicz,
  • Barbara Abramowicz-GierasimiukPracami Biura kieruje:

Dyrektor - Katarzyna Parczewska

Komisja Rewizyjna - kontroluje całokształt działalności finansowej Cechu

Skład Komisji:
  • Przewodniczący - Tadeusz Zbigniew Radziszewski
  • Zastępca przewodniczącego - Teresa Worona
  • Członek - Agata Szymanowska
  • Członek - Małgorzata Wysmułek

  Dzisiejsza data: 20.07.2024 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok, tel. (085)7435-010, (085)7436-428
Wydawca serwisu: Podlaskie Biuro Internetowe