Rzemiosło szkołą zawodu

Młodzi ludzie w rzemiośle

Rzemiosło, biorąc pod uwagę aspekt ogólnokrajowy jest największą szkołą zawodu w Polsce. Kształcenie w zakładzie rzemieślniczym rozpoczyna się po podpisaniu, ze szkolącym mistrzem, Umowy o pracę w celu nauki zawodu i zarejestrowaniu się w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Jest to jednostka organizująca i sprawująca nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

Nauka zawodu w rzemieślniczym systemie kształcenia umożliwia uczniowi zdobycie umiejętności praktycznych i wiadomości teoretycznych niezbędnych do wykonywania wybranego przez siebie zawodu.

Jednocześnie takie szkolenie to znakomita okazja do poznania całej sfery ekonomiczno-marketingowej funkcjonowania małych i średnich firm. Niezaprzeczalnym atutem zdobywania tego rodzaju kwalifikacji jest możliwość ich weryfikacji i dostosowania do realiów życia gospodarczego.

Mistrz szkolący sprawuje bezpośredni nadzór nad uczniem. Ma duży wpływ na kształtowanie nie tylko formalnych umiejętności ucznia ale i jego osobowości oraz zachowań społecznych.

Osoby szkolące nie są przypadkowe. Wszyscy posiadający ten przywilej muszą wykazać się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi - posiadać tytuł mistrza w zawodzie poparty wieloletnią praktyką zawodową, oraz wykazywać umiejętności pedagogiczne potwierdzone dyplomem.

Jak odbywa się nauczanie?

Proces nauczania praktycznego w rzemiośle jest ściśle powiązany z nauczaniem teorii. Dokształcanie teoretyczne uczniów odbywa się w jednej z następujących form:
  • w zasadniczej szkole zawodowej
  • na kursach organizowanych przez cechy
  • przez szkolących mistrzów

Proces zdobywania kwalifikacji rzemieślniczych nie kończy się wraz z wygaśnięciem umowy o pracę w celu nauki zawodu. Jego niezwykle istotnym elementem jest złożenie egzaminu czeladniczego - kończącego pierwszy etap rzemieślniczego wtajemniczenia zawodowego.
Egzamin czeladniczy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Przeprowadzany jest w dwóch etapach praktycznym i teoretycznym.
Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających nabyte umiejętności w praktyce.
Etap teoretyczny w części pisemnej i ustnej sprawdza wiedzę teoretyczną ucznia i przedmiotów objętych programem nauczania.
Pomyślne zdanie egzaminu oznacza uzyskanie pierwszego stopnia czeladniczych kwalifikacji zawodowych.
Zarówno świadectwo czeladnicze jak i zdobyty w trakcie dalszej nauki dyplom mistrzowski są uznawanymi w kraju i za granicą dokumentami potwierdzającymi umiejętności zawodowe.
Od wieków bowiem stanowią gwarancję dobrego i wszechstronnego przygotowania zawodowego. Są to kwalifikacje uznawane za granicą bez potrzeby nostryfikacji.

Rzemieślniczy system szkolenia wyróżnia odwrócenie relacji ponoszenia kosztów zdobywania wiedzy. To nie uczeń płaci za naukę a mistrz szkolący płaci wynagrodzenie za pracę. Nie są to może kwoty oszałamiające jednak ważna jest tu zasada.

Młodociany w okresie nauki otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
  • w I roku nauki nie mniej niż. 4%
  • w II roku nauki nie mniej niż 5%
  • w III roku nauki nie mniej niż 6%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale /ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS opublikowanym w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski/

Ponadto mistrz szkolący ponosi koszty:
  • egzaminu czeladniczego zdawanego przez ucznia w pierwszym wyznaczonym terminie
  • przewidzianych prawem badań lekarskich


Zasady dotyczące sposobu i formy zatrudnienia w zakładach rzemieślniczych w celu nauki zawodu określone są w Kodeksie Pracy.
  Dzisiejsza data: 20.07.2024 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok, tel. (085)7435-010, (085)7436-428
Wydawca serwisu: Podlaskie Biuro Internetowe